Индекс, составляемый вручную

A/Ā · B · C · Č · D · E/Ē · F · G · Ģ · H · I/Ī · J · K · Ķ · L · Ļ · M · N · Ņ · O · P · R · S · Š · T · U/Ū · V · Y · Z · Ž ·

 • žabo или м.р., нескл.
 • žadzin/āt, -u, -I, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žagarai/ne, -ņu
 • žagarains
 • žagarājs
 • žagariņi — , ед. ч. žagariņš (kulinārijā)
 • žagars
 • žagasмн. ч.
 • žagata
 • žagattārtiņš
 • žag/oties, -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojāmies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
 • žakardaudums
 • žakardkartons
  • МФА: [žakar̃d*kàrtõns]
 • žakardmašĩna
 • žakardste/lles
  • МФА: [žakar̃d*stel̃:es]
  , -ļļu мн. ч.
 • žakardtrikotāža
  • МФА: [žakar̃d*trikotãža]
 • žake/te — , -šu
 • žāk/le, -ļu (botānikā)
 • žāk/lis, -ļa
 • žākļains
 • žākļstāja
 • žākst/īties, -os, -ies, -ās, -āmies, -āties, прош. -ījos, -ījāmies, -ījāties; повел. -ies, -ieties
 • žalūzija
 • žalūzijveida рд.п.; žalūzij- veidīgs
 • žandarmērija
 • žandarms
 • žanrisks
 • žanri/sts; 5. -ste, -stu
 • žanrs
 • žargonisms
 • žargons
 • žargonvārds, žargona vārds
 • žaud/ēt, -ēju, -ē, -ē, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
 • žaud/ēties, -ējos, -ējies, -ējas, -ējamies, -ējaties, прош. -ējos, -ējāmies, -ējāties; повел. -ējies, -ējieties
 • žaudin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žaunaiņi, ед. ч. žaunainis
 • žaunas мн. ч.
 • žauna/ste, -stu (dzīvnieks)
 • žaunkāji, ед. ч. žaunkājis
 • žaut, žauju, žauj, žauj, žaujam, žaujat, прош. žāvu, žāvām, žāvāt; повел. žauj, žaujiet
 • žauties устар. , žaujos, žaujies, žau- jas, žaujamies, žaujaties, прош. žāvos, žāvāmies, žāvāties; повел. žaujies, žau- jieties (krist)
 • žāva (mutes dobumā)
 • žāvas мн. ч. (nepatvaļīga ieelpa)
 • žāv/āties, -ājos, -ājies, -ājas, -ājamies, -ājaties, прош. -ājos, -ājāmies, -ājāties; повел. -ājies, -ājieties
 • žāvēšana
 • žāv/ēt, -ēju, -ē, -ē, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
 • žāvētājaparāts
 • žāvētava
 • žāv/ēties, -ējos, -ējies, -ējas, -ējamies, -ējaties, прош. -ējos, -ẽjā- mies, -ējāties; повел. -ējies, -ējieties
 • žebērk/lis, -ļa
 • žēl нареч.
 • žēlabains
 • žēlabas мн. ч.
 • žēlas мн. ч.
 • žēlastība
 • želatin/ēt — [želatinêtj, -ēju, -ẽ, -ẽ, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; pav. -ẽ, -ējiet
 • želatīns
 • želatīnveida рд.п.; želatīn- veidīgs
 • želeja
 • želejveida рд.п.; želejveidīgs
 • žel/ēt, -ẽju, -ẽ, -ẽ, -ējam, -ẽjat, прош. -ẽju, -ẽjām, -ẽjāt; повел. -ẽ, -ẽjiet
 • žēli нареч.
 • žēlīgs
 • žēl/ot, -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žēl/oties, -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojāmies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
 • žēls
 • žēlsirdība
 • žēlsirdīgs
 • žēlsirdīgums
  • МФА: [žẽlsir̂dîgùms]
 • žēlums
 • žemai/tis, -ša; s. žemaitie/te , -šu
 • žeņšeņs
 • žeoda
 • žermināls
 • žestikulācija
 • žestikulēšana
 • žestikul/ēt, -ēju, -ē, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ēju, -ējām, -ējāt; повел. -ē, -ōj iet
 • žests
 • žetons
 • žibul/ēt, -ēju, -ẽ, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ēju, -ējām, -ējāt; повел. -ē, -ẽj iet
 • žibu/lis — , -ļa
 • žīds; 5. žīdie/te , -šu
 • žīga
 • žigls
 • žiglums
 • žiklers
 • žilba (spožums)
 • žilbīgs
 • žilbin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žilbs
 • žilbt, žilbstu, žilbsti, žilbst, žilbstam, žilbstat, прош. žilbu, žilbām, žilbāt; повел. žilbsti, žilbstiet
 • žilbums
 • žile/te — , -šu
 • žiperīgs устар.
 • žira/fe — , -fu
 • žirando/le, -ļu
 • žiran/ts; s. -te, -šu
 • žirators (ierīce)
 • žirā/ts; 5. -te, -šu
 • žir/ēt, -ēju, -ē, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ẽju, -ẽjãm, -ējāt; повел. -ẽ, -ẽjiet
 • žirgt, žirgstu, žirgsti, žirgst, žirgstam, žirgstat, прош. žirgu, žirgām, žirgāt; повел. žirgsti, žirgstiet
 • žirgts
 • žirgtums
 • žiro м.р., нескл.
 • žirobanka
 • žirobuss
 • žirokompass
 • žiromagnētisks
 • žirondi/sts; s. -ste, -stu
 • žironorēķins
  • МФА: [žironùorẽķìns]
 • žiroskopisks žiroskops
 • žiroteodolīts
 • žļadzēt, žļadzu, žļadzi, žļadz, žļadzam, žļadzat, прош. žļadzēju, žļadzẽjām, žļadzẽjāt; pav. žļadzi, žļadziet
 • žļagans
 • žļāgt, ž|ādzu, ž|ādz, žļādz, žļādzam, žļādzat, прош. žļādzu, žļādzām, žļādzāt; повел. žļādz, žjādziet
 • žļakstēt, žļakstu, žļaksti, žļakst, žļakstam, žļakstat, прош. žļak- stēju, žļakstējām, žļakstẽjāt; повел. žļaksti, žļakstiet
 • žļakstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žļankstēt, žļankstu, žļank- sti, žļankst, žļankstam, žļankstat, прош. žļankstẽju, žļankstējām, žbnk- stẽjāt; повел. žļanksti, žļankstiet
 • žļarkstēt, žļarkstu, žļarksti, žļarkst, žļarkstam, žļarkstat, прош. žļarkstēju, žļarkstẽjām, žļarkstēj āt; повел. žļarksti, žļarkstiet
 • žļarkstināt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žļebin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žļekstēt, žļekstu , žļeksti, žļekst , žļekstam , žļekstat , прош. žļekstẽju, žļekstẽjām, žļekstẽjāt; повел. žļeksti, žļekstiet
 • žļerkstēt, žļerkstu , žļerksti, žļerkst , žļerkstam , žļerkstat , прош. žļerkstẽju, žļerkstẽjām, žļerkstẽjāt; повел. žļerksti, žļerkstiet
 • žļerkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žļirkstēt, žļirkstu, žļirksti, žļirkst, žļirkstam, žļirkstat, прош. žļirkstẽju, žļirkstẽjām, žļirkstẽjāt; повел. žļirksti, žļirkstiet
 • žļirkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žļurkstēt, žļurkstu, žļurksti, žļurkst, žļurkstam, žļurkstat, прош. žļurkstēju, žļurkstējām, žļurkstējāt; повел. žļurksti, žļurkstiet
 • žļurkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žmaugt, žmaudzu, žmaudz, žmaudz, žmaudzam, žmaudzat, прош. žmaudzu, žmaudzām, žmaudzāt; повел. žmaudz, žmaudziet
 • žmaudzīt, žmaugu, žmaugi, žmauga, žmaugām, žmaugāt, прош. žmaudzīju, žmaudzījām, žmaudzījāt; повел. žmaugi, žmaugiet
 • žmiegt — /0/ , žmiedzu, žmiedz, žmiedz, žmiedzam, žmiedzat, прош. žmiedzu, žmiedzām, žmiedzāt; повел. žmiedz, žmiedziet
 • žņaudzējčūska
  • МФА: [žņaûdzẽi̯čũska]
 • žņaudze/ne, -ņu (čūska)
 • žņaudzīt, žņaugu, žņaugi, žņauga, žņaugām, žņaugāt, прош. žņaudzīju, žņaudzījām, žņaudzījāt; повел. žņaugi, žņaugiet
 • žņaugi мн. ч. (spaidi)
 • žņaugs (medicīnā)
 • žņaugt, žņaudzu, žņaudz, žņaudz, žņaudzam, žņaudzat, прош. žņaudzu, žņaudzām, žņaudzāt; повел. žņaudz, žņaudziet
 • žņaugties, žņaudzos, žņaudzies, žņaudzas, žņaudzamies, žņaudzaties, прош. žņaudzos, žņaudzāmies, žņaudzāties; повел. žņaudzies, žņaudzieties
 • žņerkstēt, žņerkstu [žņȩr̂k- stu], žņerksti, žņerkst , žņerkstam , žņerkstat , прош. žņerkstēju, žņerk- stējām, žņerkstējāt; повел. žņerksti, žņerkstiet
 • žņerkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žņirkstēt, žņirkstu, žņirksti, žņirkst, žņirkstam, žņirkstat, pag. žņirkstēju, žņirkstējãm, žņirkstējāt; повел. žņirksti, žņirkstiet
 • žņirkstin/āt — [žņir kstinât], -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žogmala, žogma/le [žuôg- male], -ļu
 • žogs
 • žokejcepu/re, -ru или <a name="bookmark0"></a>[rul žokejnīcau
 • žokejs
 • žokleņi, ед. ч. žoklenis (dzīvnieki)
 • žok/lis, -ļa
 • žokļdē/le, -ļu
 • žokļkāji, ед. ч. žokļkājis
 • žokļpatrona
 • žonglēšana
 • žongl/ēt, -ēju, -ē, -ẽ, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
 • žonglie/ris, -ra или ; s. -re, -ru или
 • žoržetkreps
 • žoržets
 • žubī/te, -šu
 • žuburains
 • žuburainums
 • žuburojums
 • žubur/ot, -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žubur/oties, -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojamies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
 • žuburots
 • žuburs
 • žūk/snis, -šņa
 • žulgans
 • žulgs
 • žulgt, žulgstu, žulgsti, žulgst, žulgstam, žulgstat, прош. žulgu, žul- gām, žulgāt; повел. žulgsti, žulgstiet
 • žultains
 • žultīgs
 • žul/ts, -ts 5.
 • žultsakmeņi, ед. ч. žultsakme/ns [žuîcakmènsj, -ns
 • žultsbeka
 • žultsdzinējs
 • žultspũ/slis, -šļa
 • žultsskā/be, -bju
 • žultsvads
 • žultszālī/te, -šu
 • žūp/a, м.р. дат.п. -am, s. дат.п. -ai
 • župāns
 • žūpība
 • žūp/ot, -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojam, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žurga
 • žurgains
 • žurgt, žurgstu, žurgsti, žurgst, žurgstam, žurgstat, прош. žurgu, žurgām, žurgāt; повел. žurgsti, žurgstiet
 • žūrija
 • žurka
 • žurkstēt, žurkstu, žurksti, žurkst, žurkstam, žurkstat, прош. žurkstēju, žurkstẽjām, žurkstẽj āt; повел. žurksti, žurkstiet
 • žurkulēns
 • žurnālistika
 • žurnāli/sts; s. -ste, -stu
 • žurnālorderis
  • МФА: [žur̃nãlor̃deris]
  , -ra или
 • žurnāls
 • žūt, žūstu, žūsti, žūst, žūstam, žūstat, прош. žuvu, žuvām, žuvāt; повел. žūsti, žūstiet
 • žūžas мн. ч.
 • žužin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet (sanēt)
 • žūžin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet (aijāt)
 • žuž/ot, -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žvadzēt, žvadzu, žvadzi, žvadz, žvadzam, žvadzat, прош. žvadzēju, žvadzējām, žvadzējāt; повел. žvadzi, žvadziet
 • žvadzin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvadzin/āties, -os, -ies, -ās, -āmies, -āties, прош. -ājos, -ājā- mies, -ājāties; повел. -ies, -ieties
 • žvadzoņa
 • žvakstēt, žvakstu, žvaksti, žvakst, žvakstam, žvakstat, прош. žvakstēju, žvakstējām, žvakstējāt; повел. žvaksti, žvakstiet
 • žvākstēt, žvākstu, žvāksti, žvākst, žvākstam, žvākstat, прош. žvākstēju, žvākstējãm, žvakstējāt; повел. žvāksti, žvākstiet
 • žvakstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvākstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvankstēt, žvankstu, žvanksti, žvankst, žvankstam, žvank- stat, прош. žvankstēju, žvankstējam, žvankstējāt; повел. žvanksti, žvankstiet
 • žvankstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvarkstēt, žvarkstu, žvark- sti, žvarkst, žvarkstam, žvarkstat, прош. žvarkstēju, žvarkstējam, žvark- stẽjāt; повел. žvarksti, žvarkstiet
 • žvārkstēt, žvārkstu, žvārk- sti, žvārkst, žvarkstam, žvarkstat, прош. žvarkstēju, žvarkstējām, žvārk- stẽjāt; повел. žvārksti, žvārkstiet
 • žvarkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvārkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvaukstēt, žvaukstu, žvauk- sti, žvaukst, žvaukstam, žvaukstat, прош. žvaukstēju, žvaukstējām, žvauk- stējāt; повел. žvauksti, žvaukstiet
 • žvaukstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žverkstēt, žverkstu , žverksti, žverkst , žverkstam , žverkstat , прош. žverk- stēju, žverkstējām, žverkstējāt; повел. žverksti, žverkstiet
 • žverkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvīg/ot, -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žvīkstēt , žvikstu, žviksti, žvikst, žvikstam, žvikstat, прош. žvik- stēju, žvīkstējām, žvikstēj āt; повел. žviksti, žvikstiet
 • žvīkstēt , žvīkstu, žvīksti, žvīkst, žvīkstam, žvīkstat, прош. žvīkstēju, žvīkstējām, žvīkstējāt; повел. žvīksti, žvīkstiet
 • žvikstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvīkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvindzēt, žvindzu, žvindzi, žvindz, žvindzam, žvindzat, прош. žvin- dzēju, žvindzējām, žvindzējāt; повел. žvindzi, žvindziet
 • žvindzin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvingu/lis — /0/ , -ļa
 • žvinkstēt, žvinkstu, žvink- sti, žvinkst, žvinkstam, žvinkstat, прош. žvinkstēju, žvinkstējām, žvink- stējāt; повел. žvinksti, žvinkstiet
 • žvinkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvirkstēt, žvirkstu, žvirksti, žvirkst, žvirkstam, žvirkstat, прош. žvirkstēju, žvirkstējām, žvirkstēj āt; повел. žvirksti, žvirkstiet
 • žvirkstin/āt, -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žviukstēt, žviukstu, žviuk- sti, žviukst, žviukstam, žviukstat, прош. žviukstēju, žviukstējām, žviuk- stējāt; повел. žviuksti, žviukstiet