ក្ដី

(перенаправлено с «ក្តី»)

КхмерскийПравить

ក្ដី (существительное)Править

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

ក្ដី

Существительное.

Корень: --.

ПроизношениеПравить

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. отсутствие, согласия ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. спор, дебаты ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. храм ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

СинонимыПравить

АнтонимыПравить

ГиперонимыПравить

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство

ЭтимологияПравить

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить

  • ក្ដី // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 86. — 952 с.

ក្ដី (союз)Править

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

ក្ដី

Союз.

Корень: --.

ПроизношениеПравить

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. или ◆ ធម៌ ទាំង ឡាយ មាន ចិត្ត ជា ប្រធាន មាន ចិត្ត ប្រសើរ បំផុត (មាន ចិត្ត ជា ធំ) សម្រេច អំពី ចិត្ត បើ បុគ្គល មាន ចិត្ត ត្រូវ ទោស ប្រទូស្ត ហើយ ពោល ក្តី ធ្វើ ក្តី (នូវ ទុច្ចរិត) ព្រោះ ទុច្ចរិត ទាំង នោះ ទុក្ខ រមែង ជាប់ តាម បុគ្គល នោះ ទៅ ដូច កង់ រទេះ វិល តាម ដាន ជើងគោ ដែល កំពុង អូស ទៅ — Ум предшествует всем явлениям. Ум – их глава, умом они созданы. Если кто-то говорит или действует со злым умом, страдание следует за ним, как колесо телеги следует за быком. «Дхаммапада»

СинонимыПравить

АнтонимыПравить

ГиперонимыПравить

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство

ЭтимологияПравить

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить

  • // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 86. — 952 с.