Индекс пали

a · ā · i · ī · u · ū · e · o · k · kh · g · gh · c · ch · j · jh · ñ · · ṭh · · t · th · d · dh · n · p · ph · b · bh · m · y · r · l · v · s · h ·

ūkā

ūna

ūnaka

ūnatā

ūnatta

ūpabrūhita

ūpayutta

ūppabbajitvā

ūppāṭetvā

ūppādetvā

ūppīḷetvā

ūmi

ūraṭṭhi

ūru

ūrupabba

ūsa

ūsara

ūhacca

ūhadati

ūhadi

ūhana

ūhanati

ūhani

ūhasati

ūhā