Индекс пали

a · ā · i · ī · u · ū · e · o · k · kh · g · gh · c · ch · j · jh · ñ · · ṭh · · t · th · d · dh · n · p · ph · b · bh · m · y · r · l · v · s · h ·

thakana

thakita

thaketi

thaketvā

thakenta

thakesi

thañña

thaṇḍalasāyikā

thaṇḍila

thaṇḍilaseyyā

thaddha

thaddhamaccharī

thana

thanagga

thanapa

thanayati

thanayanta

thanayi

thanita

thaneti

thanetva

thanenta

thanesi

thapati

thabaka

thambha

thambhaka

tharu

thala

thalagocara

thalaja

thalaṭṭha

thalapatha

thava

thavati

thavamāna

thavi

thavikā

thavita

thavitvā

thāma

thāmavantu

thāla

thālaka

thāli

thālikā

thālipāka

thāvara

thāvariya

thira

thiratara

thiratā

thī

thīna

thīraja

thuta

thuti

thutipaṭhaka

thunanta

thunamāna

thunāti

thuni

thunitvā

thulla

thullakumārī

thullaccaya

thullaphusitaka

thullasarīra

thullāni

thusa

thusaggi

thusapacchi

thusasodaka

thūṇa

thūṇā

thūṇūpanīta

thūneyyaka

thūpa

thūpāraha

thūpikā

thūpīkata

thūla

thūlatā

thūlasāṭaka

theta

thena

thenaka

thenita

theneti

thenetvā

thenenta

thenesi

theyya

theyyacitta

theyyasaṃvāsaka

thera

theragāthā

theravāda

therī

theva

thoka

thokathokaṃ

thomana

thomanā

thomayamāna

thomita

thometi

thometvā

thomenta

thomesi