Индекс пали

a · ā · i · ī · u · ū · e · o · k · kh · g · gh · c · ch · j · jh · ñ · · ṭh · · t · th · d · dh · n · p · ph · b · bh · m · y · r · l · v · s · h ·

va

vaṃsa

vaṃsakāḷīra

vaṃsaja

vaṃsavaṇṇa

vaṃsāgata

vaṃsānupālaka

vaṃsika

vaka

vakula

vakka

vakkala

vakkalī

vakkhati

vagga

vaggabandhana

vaggiya

vaggu

vagguli

vagguvada

vaṅka

vaṅkaghasta

vaṅkatā

vaṅga

vaca

vacā

vacana

vacanakara

vacanakkhama

vacanattha

vacananīya

vacanapatha

vacanāmagga

vacī

vacīkamma

vacīgutta

vacīduccarita

vacīparama

vacībheda

vacīviññatti

vacīsaṅkhāra

vacīsamācāra

vacīsucarita

vacca

vaccakuṭi

vaccakūpa

vaccamagga

vaccasodhaka

vaccha

vacchaka

vacchagiddhinī

vacchatara

vacchati

vacchara

vacchala

vaja

vajati

vajadvāra

vajamāna

vaji

vajira

vajirapāṇi

vajirahattha

vajja

vajjā

vajjaṃ

vajjana

vajjanīya

vajjita

vajjiya

vajjī

vajjetabba

vajjeti

vajjetuṃ

vajjetvā

vajjesi

vajjha

vajjhappatta

vajjhabheri

vañcaka

vañcana

vañcanā

vañcanika

vañcita

vañceti

vañcetvā

vañcenta

vañcesi

vañjha

vañjhā

vaṭa

vaṭaṃsaka

vaṭarukkha

vaṭuma

vaṭṭula

vaṭṭha

vaṭhara

vaḍḍhaka

vaḍḍhakī

vaḍḍhati

vaḍḍhanaka

vaḍḍhanta

vaḍḍhamāna

vaḍḍhi

vaḍḍhita

vaḍḍhitvā

vaḍḍheti

vaḍḍhetvā

vaḍḍhenta

vaḍḍhesi

vaṇa

vaṇacolaka

vaṇapaṭikamma

vaṇabandhana

vaṇamukha

vaṇijjā

vaṇita

vaṇippatha

vaṇibbaka

vaṇṭa

vaṇṭaka

vaṇṭika

vaṇṇa

vaṇṇaka

vaṇṇakasiṇa

vaṇṇada

vaṇṇadada

vaṇṇadāsī

vaṇṇadhātu

vaṇṇanā

vaṇṇanibhā

vaṇṇanīya

vaṇṇapokkharatā

vaṇṇarūpa

vaṇṇavanta

vaṇṇavantu

vaṇṇavādī

vaṇṇasampanna

vaṇṇita

vaṇṇī

vaṇṇu

vaṇṇupatha

vaṇṇetabba

vaṇṇeti

vaṇṇetvā

vaṇṇenta

vaṇṇesi

vata || vāta

vatapada

vatavantu

vatasamādāna

vatasīlabaddha

vati || vāti

vatika || vātika vatikā

vatta || vaṭṭa

vattaka || vaṭṭakā

vattati || vaṭṭati

vattana || vattanā

vattanī

vattanta

vattapaṭivatta

vattabba

vattamāna || vattamānā

vattamānaka

vattasampanna

vatti || vattī vaṭṭi

vattikā || vaṭṭikā

vattita || vaṭṭita

vattitabba

vattituṃ

vattitvā

vattu

vattuṃ

vattetabba

vatteti || vaṭṭeti

vattetu

vattetuṃ

vattetvā || vaṭṭetvā

vattenta

vattesi || vaṭṭesi

vattha

vatthaguyha

vatthada

vatthantara

vatthabhoga

vatthayuga

vatthi

vatthikamma

vatthu

vatthuka

vatthukata

vatthugāthā

vatthudevatā

vatthuvijjā

vatra

vatrabhū

vatvā

vadaññutā

vadaññū

vadati

vadana || vādana

vadanta

vadamāna

vadāpana

vadāpita

vadāpeti

vadāpetvā

vadāpesi

vadi || vādī

vaditvā

vade

vadeti || vādeti

vaddalikā

vaddha || vaḍḍha

vaddhana || vaḍḍhana

vaddhāpacāyana

vadha

vadhaka

vadhita

vadhitvā

vadhukā

vadhū

vadheti

vadhenta

vadhesi

vana || vāna

vanakammika

vanagahana

vanagumba

vanacara

vanacaraka

vanacārī

vanacetya

vanatha

vanadevatā

vanapattha

vanappati

vanaropa

vanavāsī

vanasaṇḍa

vanaspati

vanika

vanibbaka

vanta

vantakasāva

vantamala

vandaka

vandati

vandana || vandanā

vandanta

vandamāna

vandāpana

vandāpita

vandāpeti

vandāpetvā

vandāpesi

vandi

vandita

vanditabba

vanditvā

vandiya

vapati

vapana

vapanta

vapi || vāpi

vapita : || vāpita

vapitvā

vapu

vappa

vappakāla

vappamaṅgala

vamati

vamathu

vamana || vāmana

vami

vamita

vamitvā

vambhana || vambhanā

vambhita

vambhī

vambheti

vambhetvā

vambhenta

vambhesi

vamma

vammika

vammita

vammī

vammeti

vammetvā

vammesi

vaya || vāya

vayakaraṇa

vayakalyāṇa

vayaṭṭha

vayappatta

vayassa

vayogata

vayoguṇa

vayovuddha

vayohara

vayha

vara

varaṃ

varaka || varāka vāraka

varaṅganā

varaṇa || vāraṇa

varatara

varattā

varada

varadāna

varapañña

vara-puññalakkhaṇa

varalakkhaṇa

varārohā

varāha

varāhī

vareyyaṃ

valañja

valañjana

valañjanaka

valañjita

valañjiyamāna

valañjetabba

valañjeti

valañjetvā

valañjenta

valañjesi

valaya

valayākāra

valāhaka

vali

valika || vālikā

valita

valittaca

valira

valīmukha

vallakī

vallabhatta

vallarī

valli

vallibha

vallihāraka

vallūra

vaḷabāmukha

vaḷavā

vavatthapeti

vavatthapetvā

vavatthapesi

vavatthāpana

vavatthāpita

vavatthita

vavattheti

vavatthetvā

vavatthesi

vasa || vasā vāsa

vasaga

vasaṅgata

vasati

vasana || vāsana vāsanā

vasanaka

vasanaṭṭhāna

vasanabhāva

vasanta

vasantakāla

vasamāna

vasala

vasavattaka

vasavattana

vasavattī

vasānuga

vasānuvattī

vasāpita

vasāpeti

vasāpetvā

vasāpesi

vasi || vasī vāsi vāsī

vasitabba

vasitā || vāsita

vasituṃ

vasitvā

vasippatta

vasīkata

vasībhāva

vasībhūta

vasu

vasudhā

vasundharā

vasumatī

vassa

vassakāla

vassagga

vassati

vassana || vassāna

vassanta

vassamāna

vassami

vassasatajīvī

vassasatāyuka

vassāpanaka

vassāpita

vassāpeti

vassāpetvā

vassāpesi

vassi

vassika

vassikamālā

vassikasāṭikā

vassikā

vassita

vassitvā

vassūpagata

vahati

vahana || vāhana

vahanaka

vahanta

vahi || vāhī

vahita

vahitabba

vahitu

vahitvā

vākacīra

vākamaya

vākarā

vākkaraṇa

vākya

vāgurā

vāgurika

vācaka

vācanaka

vācasika

vācānurakkhī

vācāla

vācita

vācuggata

vācetabba

vāceti

vācetu

vācetvā

vācenta

vācesi

vājapeyya

vāṭa

vāṭaka

vāṇija

vāṇijaka

vāṇijja

vāṇī

vātaghātaka

vātajava

vātapāna

vātamaṇḍalikā

vātaroga

vātavuṭṭhi

vātavega

vātātapa

vātābādha

vātābhihata

vātāyana

vātāhaṭa

vātiṅgaṇa

vāterita

vāda

vādaka

vādakāma

vādakkhitta

vādapatha

vādita

vādī

vādīvara

vānara

vānarinda

vānarī

vāma

vāmanaka

vāmapassa

vāmūrū

vāyati

vāyana

vāyanta

vāyamati

vāyamanta

vāyamāna

vāyami

vāyamitvā

vāyasa

vāyasavijjā

vāyasāri

vāyāma

vāyi

vāyita

vāyitvā

vāyima

vāyu

vāyeti

vāyo

vāyokasiṇa

vāyodhātu

vāra

vārayamāna

vāri

vārigocara

vārija

vārita

vāritta

vārida

vāridhara

vārimagga

vāriyamāna

vārivāha

vāruṇī

vāretabba

vāreti

vāretvā

vārenta

vāreyya

vāla

vālakambala

vālagga

vālaggamatta

vālaṇḍupaka

vāladhi

vālamiga

vālavījanī

vālavedhī

vālikantāra

vālipuñja

vālipulina

vālukantāra

vālukā

vālupuñja

vālupulina

vāsacuṇṇa

vāsaṭṭhāna

vāsara

vāsava

vāsika

vāsijaṭa

vāsitaka

vāsinī

vāsiphala

vāsudatta

vāsudeva

vāseti

vāsetvā

vāsesi

vāha

vāhaka

vāhasā

vāhinī

vāheti

vikaca

vikata || vikaṭa

vikati

vikatika

vikatthaka

vikatthati

vikatthana

vikatthi || vikatthī

vikatthita

vikatthitvā

vikantati

vikantana

vikanti

vikantita

vikantitvā

vikappa

vikappana

vikappita

vikappeti

vikappetvā

vikappenta

vikappesi

vikampati

vikampana

vikampamāna

vikampi

vikampita

vikampitvā

vikari

vikaroti

vikala || vikāla

vikalaka

vikasati

vikasi

vikasita || vikāsita

vikasitvā

vikāra

vikālabhojana

vikāsa

vikāseti

vikāsetvā

vikāsesi

vikiṇṇa

vikiṇṇakesa

vikipenta

vikiraṇa

vikirati

vikiranta

vikiramāna

vikiri

vikiritvā

vikirīyati

vikuṇita

vikubbati

vikubbana

vikubbi

vikubbita

vikulāva

vikūjati

vikūjana

vikūji

vikūjita

vikūla

vikopana

vikopita

vikopeti

vikopetvā

vikopesi

vikkanta

vikkandati

vikkama

vikkamati

vikkamana

vikkami

vikkambha

vikkaya

vikkayika || vikkāyika

vikkāyikabhaṇḍa

vikkiṇanta

vikkiṇāti

vikkiṇi

vikkiṇituṃ

vikkiṇitvā

vikketu

vikkhambhana

vikkhambhita

vikkhambheti

vikkhambhetvā

vikkhambhenta

vikkhambhesi

vikkhālita

vikkhāleti

vikkhāletvā

vikkhālesi

vikkhitta

vikkhittaka

vikkhittacitta

vikkhipati

vikkhipana

vikkhipanta

vikkhipi

vikkhipitvā

vikkhepa

vikkhepaka

vikkhobhana

vikkhobhita

vikkhobheti

vikkhobhetvā

vikkhobhesi

vigacchati

vigacchanta

vigacchamāna

vigacchi

vigata

vigatakhila

vigatacchandatā

vigataraja

vigatasārajja

vigatāsa

vigatāsava

vigama

vigamana

vigayha

vigarahati

vigarahanta

vigarahi

vigarahitvā

vigalita

vigāḷha

vigāhati

vigāhana

vigāhamāna

vigāhi

vigāhituṃ

vigāhitvā

vigāhiya

vigāhetvā

viggayha

viggaha

viggāhikakathā

vighaṭṭana

vighāṭana

vighāta

vighātita

vighāteti || vighāṭeti vighāṭesi. (pp.) vighāṭita. (pr.p.) vighātenta. (abs.) vighāṭetvā.

vighātetvā

vighātesi

vighāsa

vighāsāda

vicakkhaṇa

vicakkhu

vicakkhukamma

vicaya

vicaraṇa

vicarati

vicaranta

vicaramāna

vicari

vicarita

vicarituṃ

vicaritvā

vicāra

vicāraka

vicāraṇa

vicāraṇā

vicārita

vicāreti

vicāretvā

vicārenta

vicāresi

vicikicchati

vicikicchā

vicikicchi

vicikicchita

viciṇṇa

vicita

vicitta

vicinana

vicinanta

vicināti

vicini

vicinitvā

vicintita

vicintiya

vicinteti

vicintetvā

vicintenta

vicintesi

vicuṇṇa

vicuṇṇita

vicuṇṇeti

vicuṇṇetvā

vicuṇṇesi

vicchika

vicchiddaka

vicchindati

vicchindanta

vicchindamāna

vicchindi

vicchinditvā

vicchinna

viccheda

vijaṭana

vijaṭita

vijaṭeti

vijaṭetvā

vijaṭesi

vijana || vījana

vijanavāta

vijambhati

vijambhanā

vijambhi

vijambhikā

vijambhitvā

vijaya

vijayati || vijāyati

vijayi || vijāyi

vijahati

vijahana

vijahanta

vijahi

vijahita

vijahitabba

vijahitvā

vijāta

vijātā

vijātika

vijānana

vijānanta

vijānāti

vijānāma

vijāni

vijānitabba

vijānituṃ

vijānitvā

vijāniya

vijāyana

vijāyantī

vijāyamānā || vījayamāna

vijāyitvā

vijāyinī

vijita || vījita

vijitasaṅgāma

vijitāvī

vijjati

vijjanta

vijjantarikā

vijjamāna

vijjā

vijjācaraṇa

vijjāṭṭhāna

vijjādhara

vijjāvimutti

vijju

vijjutā

vijjupabhāsavaṇṇa

vijjuppāda

vijjumālī

vijjullatā

vijjotati

vijjotamāna

vijjoti

vijjotita

vijjhati

vijjhana

vijjhanta

vijjhamāna

vijjhāpita

vijjhāpeti

vijjhāyati

vijjhāyi

vijjhi

vijjhitvā

vijjhiya

viññatta

viññatti

viññāṇa

viññāṇaka

viññāṇakkhandha

viññāṇaṭṭhiti

viññāṇadhātu

viññāṇasaṅkhaya

viññāṇāyatana

viññāta

viññātabba

viññātu

viññāpaka

viññāpana

viññāpaya

viññāpita

viññāpeti

viññāpetu

viññāpetvā

viññāpenta

viññāpesi

viññāya

viññāyati

viññāyi

viññutā

viññuppasattha

viññū

viññeyya

viṭaṅka

viṭapa

viṭapī

vitakka

vitakkana

vitakkita

vitakketi

vitakketvā

vitakkenta

vitakkesi

vitacchikā

vitacchitā

vitaccheti

vitacchesi

vitaṇḍavāda

vitaṇḍavādī

vitata

vitatha

vitani

vitanoti

vitaraṇa

vitarati

vitari

vitarita

vitāna

vitiṇṇa

vitudati

vitudana

vitudi

vitudutvā

vitunna

vitta

vitti

vittha

vitthata

vitthambhana

vitthambhita

vitthambheti

vitthambhetvā

vitthambhesi

vitthāti

vitthāra

vitthārakathā

vitthārato

vitthārika

vitthārita

vitthārīyati

vitthāreti

vitthāretvā

vitthārenta

vitthāresi

vitthinna

vidatthi

vidahati

vidahi

vidahita

vidahitvā

vidāraka

vidāraṇa

vidārita

vidāreti

vidāresi

vidālana

vidālita

vidita

viditatta

vidisā

vidugga

vidū

vidūra

vidūsita

vidūseti

videsa

videsika

videsī

viddasu

viddesa

viddha

viddhaṃsaka

viddhaṃsana

viddhaṃsita

viddhaṃseti

viddhaṃsetvā

viddhaṃsenta

viddhaṃsesi

viddhasta

vidha || vidhā

vidhamaka

vidhamati

vidhamana

vidhami

vidhamita

vidhamitvā

vidhameti

vidhavā

vidhātu

vidhāna

vidhāyaka

vidhāvati

vidhāvana

vidhāvi

vidhāvitvā

vidhi

vidhinā

vidhunāti

vidhuni

vidhunita

vidhunitvā

vidhūta

vidhūpana

vidhūpita

vidhūpeti

vidhūpetvā

vidhūpenta

vidhūpesi

vidhūma

vidheyya

vinaṭṭha

vinata || vinatā

vinaddha

vinandhati

vinandhana

vinandhi

vinandhitvā

vinaya

vinayati

vinayadhara

vinayana

vinayapiṭaka

vinayavādī

vinaḷīkata

vinassati

vinassana

vinassanta

vinassamāna

vinassi

vinassitvā

vinā

vinākaroti

vināti

vinābhāva

vināma

vināmana

vināmita

vināmeti

vināmetvā

vināmesi

vināyaka

vināsa

vināsaka

vināsana

vināsanta

vināsita

vināseti

vināsetvā

vināsenta

vināsesi

vini

viniggata

vinicchakathā

vinicchaṭṭhāna

vinicchaya

vinicchasālā

vinicchita

vinicchinana

vinicchināti

vinicchini

vinicchinitvā

viniccheti

vinicchetvā

vinicchenta

vinicchesi

vinidhāya

vinipāta

vinipātatika

vinipāteti

vinibaddha

vinibandha

vinibbhujati

vinibbhuji

vinibbhujitvā

vinibbhoga

vinimaya

vinimocita

vinimoceti

vinimocetvā

vinimocesi

vinimmutta

vinivaṭṭita

vinivaṭṭeti

vinivaṭṭetvā

vinivaṭṭesi

vinivijjha

vinivijjhati

vinivijjhana

vinivijjhi

vinivijjhitvā

vinividdha

viniveṭhama

viniveṭhita

viniveṭheti

viniveṭhetvā

viniveṭhesi

vinīta

vinīvaraṇa

vinetabba

vineti

vinetu

vinetvā

vinenta

vineyajana

vineyya

vinesi

vinoda

vinodana

vinodita

vinodeti

vinodetu

vinodetvā

vinodesi

vindaka

vindati

vindanta

vindamāna

vindi

vindita

vinditabba

vinditvā

vindiya

vindiyamāna

vipakka

vipakkamati

vipakkha

vipakkhasevaka

vipakkhika

vipaccati

vipaccamāna

vipacci

vipajjati

vipajjana

vipajji

vipatti

vipatha

vipanna

vipannadiṭṭhī

vipannasīla

vipariṇata

vipariṇāma

vipariṇāmita

vipariṇāmeti

vipariṇāmesi

vipariyāya

vipariyesa

viparivattati

viparivattana

viparivatti

viparivattita

viparīta || viparītā

vipallattha

vipallāsa

vipassaka

vipassati

vipassanā

vipassanāñāṇa

vipassanādhura

vipassi || vipassī

vipassitvā

vipāka

vipākāvasesa

vipiṭṭhikatvā

vipina

vipula

vipulatā

vipulatta

vippa

vippakata

vippakāra

vippakiṇṇa

vippakirati

vippakiri

vippakiritvā

vippakula

vippajahati

vippajahi

vippaṭipajjati

vippaṭipajji

vippaṭipatti

vippaṭipanna

vippaṭisāra

vippaṭisārī

vippamuttu

vippamokkha

vippayutta

vippayoga

vippayoganta

vippalapati

vippalapi

vippalāpa

vippalujjati

vippavasati

vippavasi

vippavāsa

vippavuttha

vippasanna

vippasannamana

vippasīdati

vippasīdi

vippahāya

vippahīna

vipphandati

vipphandana

vipphandi

vipphandita

vipphanditvā

vipphāra

vipphārika

vipphārita

vipphālita

vipphuraṇa

vipphurati

vipphuranta

vipphuri

vipphurita

vipphuliṅga

viphala

vibandha

vibādhaka

vibādhati

vibādhana

vibbhanta

vibbhantaka

vibbhamati

vibbhami

vibbhamitvā

vibhaṅga

vibhajati

vibhajana

vibhajanta

vibhaji

vibhajita

vibhajitvā

vibhajja

vibhajjavāda

vibhajjavādī

vibhatta

vibhatti

vibhattika

vibhava

vibhāga

vibhāta

vibhāti

vibhāvana || vibhāvanā

vibhāvita

vibhāvī

vibhāveti

vibhāvetvā

vibhāventa

vibhāvesi

vibhinna

vibhītaka

vibhītakī

vibhūta

vibhūti

vibhūsana

vibhūsā

vibhūsita

vibhūseti

vibhūsetvā

vibhūsesi

vīmaṃsāsamādhippadhānasaṅkhārasamannāgata

vimaṃsitvā

vimati

vimaticchedaka

vimana

vimala

vimāna

vimānana

vimānapeta

vimānavatthu

vimānita

vimāneti

vimānetvā

vimānesi

vimukha

vimuccati

vimuccana

vimucci

vimuccitvā

vimucchita

vimuñcati

vimuñcanta

vimuñci

vimuñcita

vimuñcitvā

vimutta

vimutti

vimuttikkhandha

vimuttirasa

vimuttisukha

vimokkha

vimocaka

vimocana

vimocita

vimoceti

vimocetvā

vimocenta

vimocesi

vimohita

vimoheti

vimohetvā

vimohesi

vimlambitvā

vimhaya

vimhāpaka

vimhāpana

vimhāpita

vimhāpeti

vimhāpetvā

vimhāpesi

vimhita

viya

viyatta

viyākaṃsu

viyūḷha

viyūhati

viyūhana

viyūhi

viyūhita

viyūhitvā

viyoga

viracayati

viracayi

viraci

viracita

viraja

virajjati

virajjana

virajjamāna

virajji

virajjitvā

virajjhati

virajjhi

virajjhitvā

virata

virati

viratta

viraddha

viramati

viramana

viramanta

virami

viramitvā

virala

virava || virāva

viravati

viravana

viravanta

viravi

viravitvā

viraha

virahita

virāga

virāgatā

virāgī

virājati

virājamāna

virāji

virājita

virājeti

virājetvā

virājesi

virādhanā

virādhita

virādheti

virādhetvā

virādhesi

viriccati

viriccamāna

viritta

viriya

viriyabala

viriyavantu

viriyasamatā

viriyārambha

viriyindriya

virujjhati

virujjhanta

virujjhi

virujjhitvā

viruddha

viruddhatā

virūpa

virūpakkha

virūpatā

virūḷha

virūḷhaka

virūḷhi

virūhati

virūhana || virūhanā

virūhanta

virūhi

virūhitvā

vireka

virecita

vireceti

virecesi

virocati

virocana

virocamāna

viroci

virocita

virocitvā

viroceti

virocetvā

virocesi

virodha

virodhana

virodhita

virodheti

virodhetvā

virodhesi

vilagga

vilaṅghati

vilaṅghita

vilaṅgheti

vilapati

vilapanta

vilapamāna

vilapi

vilapitvā

vilambati

vilambana

vilambi

vilambita

vilambeti

vilaya

vilasati .

vilasi || vilāsī

vilasita || vilāsitā

vilāpa

vilāsa

vilāsinī

vilikhati

vilikhanta

vilikhita

vilitta

vilimpati

vilimpeti

vilimpetvā

vilimpenta

vilimpesi

vilīna

vilīyati

vilīyana

vilīyamāna

vilīyi

vilīva

vilīvakāra

vilugga

vilutta

viluppati

vilūna

vilekha

vilepana

vilepita

vilepeti

vilepetvā

vilepesi

vilokana

vilokayamāna

vilokita

viloketi

viloketvā

vilokenta

vilokesi

vilocana

vilopa

vilopaka

vilopana

viloma

vilomatā

vilometi

vilometvā

vilomesi

viloḷana

viloḷeti

vivacca

vivajjana

vivajjita

vivajjiya

vivajjeti

vivajjetvā

vivajjenta

vivajjesi

vivaṭa

vivaṭacchada

vivaṭa-nakkhata

vivaṭṭa

vivaṭṭakappa

vivaṭṭati

vivaṭṭana

vivaṭṭi

vivaṭṭita

vivaṭṭitvā

vivaṭṭeti

vivaṭṭetvā

vivaṭṭesi

vivaṇṇa

vivaṇṇita

vivaṇṇeti

vivaṇṇetvā

vivaṇṇesi

vivadati

vivadana

vivadanta

vivadamāna

vivadi || vivādī

vivaditvā

vivara

vivaraṇa

vivarati

vivaranta

vivaramāna

vivari

vivarituṃ

vivaritvā

vivasāna

vivāda

vivādaka

vivāha

vivāhamaṅgala

vivitta

vivittasayana

vivittā

vivīvetvā

viveka

vivekattha

vivecana

vivecita

viveceti

vivecetvā

vivecesi

vivedha

vivesatā

vivesesi

visa

visaṃkita

visaṃkhāra

visaṃkhita

visaṃyutta

visaṃyoga

visaṃvāda

visaṃvādaka

visaṃvādana

visaṃvādita

visaṃvādeti

visaṃvādetvā

visaṃvādenta

visaṃvādesi

visaṃsaṭṭha

visakaṇṭaka

visajjati

visañña

visaññī

visaṭa

visata

visati

visatta

visattikā

visada || visāda

visadakiriyā

visadatā

visadabhāva

visapīta

visappana

visabhāga

visama

visama-cakkhula

visamūla

visaya

visayha

visarukkha

visalla

visavejja

visasalla

visahati

visahamāna

visahi

visākhā

visāṇa

visāṇamaya

visārada

visāla

visālakkhī

visālatā

visālatta

visikhā

visiṭṭha

visiṭṭhatara

visibbeti

visibbetvā

visibbesi

visīdati

visīdana

visīdi

visīvana

visīveti

visīventa

visīvesi

visuṃ

visuṃkatvā

visuṃkaraṇa

visujjhati

visujjhamāna

visujjhi

visujjhitvā

visuddha

visuddhatā

visuddhatta

visuddhi

visuddhideva

visuddhimagga

visūka

visūkadassana

visūkāyika

visūcikā

visevita

visesa

visesaka

visesagāmī

visesato

visesana

visesabhāgiya

visesādhigama

visesita

visesitabba

visesiya

visesī

viseseti

visesetvā

visoka

visodhana

visodhita

visodhiya

visodheti

visodhetvā

visodhenta

visodhesi

visosita

visoseti

visosetvā

visosenta

visosesi

vissagandha

vissagga

vissajjaka

vissajjana

vissajjanaka

vissajjanīya

vissajjitabba

vissajjiya

vissajjeti

vissajjetvā

vissajjenta

vissajjesi

vissaṭṭhi

vissattha || vissaṭṭha

vissanta

vissanda

vissandati

vissandana

vissandamāna

vissandi

vissandita

vissanditvā

vissamati

vissamanta

vissamitvā

vissara

vissarati

vissari

vissarita

vissaritvā

vissasati

vissasanta

vissasasi || vissāsāsi

vissasitvā

vissāsa

vissāsaka

vissāsanīya

vissāsika

vissuta

vissussati

vihaṃsu

vihaga

vihaṅgama

vihaññati

vihaññamāna

vihaññi

vihata

vihanati

vihani

vihanitvā

vihantvā

viharati

viharanta

viharamāna

vihari || vihārī

viharitukāma

viharitvā

vihassati

vihāya

vihāra

vihārika

vihāsi

vihiṃsati

vihiṃsanā

vihiṃsanta

vihiṃsā

vihiṃsāvitakka

vihiṃsi

vihiṃsitvā

vihita

vihīna

viheṭhaka

viheṭhakajātika

viheṭhana

viheṭhanaka

viheṭhana-jātika

viheṭhita

viheṭhiyamāna

viheṭheti

viheṭhetvā

viheṭhenta

viheṭhesi

vihesaka

vihesā

vihesiyamāna

viheseti

vīci

vījati

vījanī

vīji

vījiyamāna

vījeti

vījetvā

vījenta

vījesi

vīṇā

vīṇādaṇḍaka

vīṇādoṇi

vīṇāvāyana

vīta

vītagedha

vītaccika

vītataṇha

vītamacchara

vītamala

vītamoha

vītarāga

vītasalla

vītikkanta

vītikkama

vītikkamati

vītikkamanta

vītikkami

vītikkamitvā

vītināmeti

vītināmetvā

vītināmesi

vītināmtia

vītipatati

vītivatta

vītivattita

vītivatteti

vītivattetvā

vītivattesi

vītiharaṇa

vītiharati

vītihari

vītiharitvā

vītihāra

vīthi

vīthicitta

vīmaṃsaka

vīmaṃsati

vīmaṃsana

vīmaṃsanta

vīmaṃsā

vīmaṃsi

vīmaṃsita

vīmaṃsiya

vīmaṃsī

vīyati

vīra

vīriyasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgata

vīsati

vīsatikhārika

vīsatima

vīsavassasata

vīhi

vuccati

vuccamāna

vuṭṭhahati

vuṭṭhahanta || vuṭṭhahanta

vuṭṭhahi

vuṭṭhahitvā

vuṭṭhāti

vuṭṭhāpita

vuṭṭhāpeti

vuṭṭhāpetvā

vuṭṭhāpesi

vuṭṭhāya

vuṭṭhāsi

vuṭṭhi

vuṭṭhika

vuṭṭhita

vuḍḍhatara

vutta

vuttappakāra

vuttappakārena

vuttavākya

vuttavādī

vuttasira

vutti

vuttika

vuttitā

vuttī

vuttha || vuṭṭha

vuddha || vuḍḍha

vuddhi || vuḍḍhi

vuddhippatta

vupakaṭṭha

vuyhati

vuyhana

vuyhamāna

vuyhi

vusita

vusitatta

vusitabhāva

vussati

vūtthāna

vūpasanta

vūpasama

vūpasamana

vūpasamita

vūpasameti

vūpasametvā

vūpasamenta

vūpasamesi

vūpasammati

vūḷha

ve

vekalla

vekallatā

vega

vegabbarī

vejayanta

vejja

vejjakamma

veṭhaka

veṭhana

veṭhita

veṭhiyamāna

veṭheti

veṭhetvā

veṭhenta

veṭhesi

veṇa

veṇika

veṇī

veṇīkata

veṇīkaraṇa

veṇu

veṇugumba

veṇubali

veṇuvana

veṇḍu

vetana

vetanika

vetaraṇī

vetasa

vetālika

veti

vetta

vettagga

vettalatā

veda

vedaka

vedagū

vedajāta

vedanā

vedanākkhandha

vedanānupassī

vedantagū

vedapāragū

vedayita

vedi || vedī

vedikā

vedita

veditabba

vediyati

vediyamāna

vedeti

vedetvā

vedenta

vedesi

vedeha

vedehīputta

vedha

vedhati

vedhana

vedhi || vedhī

vedhita

venayika

veneyya

vepacitti

vepulla

vepullatā

vebhaṅgiya

vema

vemajjha

vematika

vematta

vemattatā

vemātika

vemānika

vemānikapeta

veyyattiya

veyyākara

veyyākaraṇa

veyyābādhika

veyyāyika

veyyāvacca

veyyāvatika

vera

verajjaka

veramaṇī

verambhavāta

verika

verī

verocana

velā

velātikkama

vellita

vellitagga

veḷu

veḷuriya

vevacana

vevaṇṇiya

vesa

vesamma

vesākha

vesārajja

vesiyā

vesī

vesma

vessa

vehalinga

vehāsa

vehāsakuṭi

vehāsagamana

vehāsaṭṭha

vo

vokāra

vokiṇṇa

vokkanta

vokkanti

vokkamati

vokkami

vokkamitvā

vokkamma

vocchijjati

vocchijji

vocchijjitvā

vocchinna

votthapana

vodaka

vodapana || vodapanā

vodapeti

vodapesi

vodāna

vomissaka

voropana

voropita

voropeti

voropetvā

voropenta

voropesi

voloketi

vosita

vossagga

vossajati

vossajana

vossaji

vossajitvā

vossajja

vossaṭṭha

voharati

voharanta

vohari

voharita

voharitvā

vohariyamāna

vohāra

vohārika

vohārikāmacca

vyaggha

vyagghusabha

vyañjana

vyañjayati

vyañjayi

vyañjita

vyatta || vyattā

vyattara

vyathati

vyathi

vyathita

vyantikatvā

vyantīkata

vyantīkari

vyantīkaritvā

vyantīkaroti

vyantībhavati

vyantībhavi

vyantībhāva

vyantībhūta

vyantīhoti

vyapagacchati

vyapagata

vyapagami

vyamha

vyaya

vyasana

vyākata

vyākaraṇa

vyākari

vyākaritvā

vyākariyamāna

vyākaroti

vyākula

vyākhyāta

vyākhyāti

vyākhyāsi

vyādha

vyādhi

vyādhita

vyāpaka

vyāpajjati

vyāpajjanā

vyāpajji

vyāpanna

vyāpāda

vyāpādeti

vyāpāra

vyāpārita

vyāpita

vyāpeti

vyāpetvā

vyāpenta

vyāpesi

vyābādhita

vyābādheti

vyābādhetvā

vyābādhesi

vyābhaṅgī

vyāma

vyāvaṭa

vyāsatta

vyāsecana

vyāhaṭa

vyāharati

vyāhari

vyāharitvā

vyūḷha

vyūha

vā vācana vāja vājī