Индекс пали

a · ā · i · ī · u · ū · e · o · k · kh · g · gh · c · ch · j · jh · ñ · · ṭh · · t · th · d · dh · n · p · ph · b · bh · m · y · r · l · v · s · h ·

bhakkha

bhakkhaka

bhakkhati

bhakkhana

bhakkhi

bhakkhita

bhakkheti

bhakhituṃ

bhaga

bhagandalā

bhagavantu

bhaginī

bhagga

bhaggava

bhaṅga

bhaṅgakkhaṇa

bhaṅgānupassanā

bhacca

bhajati

bhajana

bhajamāna

bhaji

bhajita

bhajitabba

bhajitvā

bhajjati

bhajjamāna

bhajji

bhajjita

bhajjitvā

bhajjīyati

bhañjaka

bhañjati

bhañjana

bhañjanaka

bhañjanta

bhañjamāna

bhañji

bhañjita

bhañjitvā

bhaṭasenā

bhaṭṭha

bhaṇata

bhaṇati

bhaṇanta

bhaṇi || bhāṇī (adj.), speaking; reciting.

bhaṇita

bhaṇitabba

bhaṇituṃ

bhaṇitvā

bhaṇe

bhaṇḍa

bhaṇḍaka

bhaṇḍati

bhaṇḍana

bhaṇḍanta

bhaṇḍāgāra

bhaṇḍāgārika

bhaṇḍi

bhaṇḍikā

bhaṇḍu

bhaṇḍukamma

bhaṇḍeti

bhaṇḍetvā

bhaṇḍesi

bhata || bhaṭa (m.)

bhataka

bhati || bhāti (bhā + a), shines.

bhatta

bhattakāraka

bhattakicca

bhattakilamatha

bhattagāma

bhattagga

bhattapuṭa

bhattabhoga

bhattavissagga

bhatta-vissagga-karaṇatthāya

bhattavetana

bhattavelā

bhattasammada

bhatti

bhattika

bhattimantu

bhattu

bhadanta

bhadda || bhaddā (f.) a well-behaved woman.

bhaddaka

bhaddakaccānā

bhaddakumbha

bhaddaghaṭa

bhaddanta

bhaddapadā

bhaddapīṭha

bhaddamukha

bhaddayuga

bhaddāru

bhaddikā

bhaddiya

bhadra

bhadramukha

bhanta

bhantatta

bhante

bhabba

bhabbatā

bhama

bhamakāra

bhamati

bhamanta

bhamara

bhamarikā

bhami

bhamitvā

bhamu

bhamukā

bhaya

bhayaṅkara

bhayadassāvī

bhayadassī

bhayabherava

bhayabheravasaha

bhayānaka

bhayāvaha

bhara

bharaṇa

bharati

bhari

bharita

bharitvā

bhariyā || bhāriya

bhallātaka

bhava || bhāva

bhavagga

bhavaṅga

bhavacakka

bhavataṇhā

bhavati

bhavana

bhavanetti

bhavanta

bhavantaga

bhavantagū

bhavantara

bhavabandhana

bhavamāna

bhavalobhajappa

bhavasaṃyojana

bhavasota

bhavasotānusārī

bhavābhava

bhavi || bhāvī

bhavitabba

bhavituṃ

bhavitvā

bhavesanā

bhavogha

bhastā

bhasma

bhasmacchanna

bhassa

bhassati

bhassanta

bhassamāna

bhassara

bhassārāmatā

bhassi

bhassitvā

bhā

bhākuṭika

bhāgadheya

bhāgadheyya

bhāgaso

bhāgineyya || bhāgineyyā

bhāgiya

bhāgī

bhāgīrathī

bhāgya

bhājaka

bhājanavikati

bhājīyati

bhājetabba

bhājeti

bhājetu

bhājetvā

bhājenta

bhājesi

bhāṇaka

bhāṇavāra

bhātika

bhātu

bhānu

bhānumantu

bhāyati

bhāyanta

bhāyāpita

bhāyāpeti

bhāyāpetvā

bhāyāpesi

bhāyi

bhāyitabba

bhāyitvā

bhāra

bhāranikkhepana

bhāramocana

bhāravāhī

bhārahāra

bhārika

bhāvanā

bhāvanānuyoga

bhāvanāmaya

bhāvanāvidhāna

bhāvanīya

bhāvayamāna

bhāvita

bhāvitatta

bhāvetabba

bhāveti

bhāvetuṃ

bhāvetvā

bhāventa

bhāvesi

bhāvessati

bhāsa

bhāsati

bhāsana

bhāsanta

bhāsantara

bhāsasi

bhāsā

bhāsi

bhāsita

bhāsitabba

bhāsitu

bhāsitvā

bhāsī

bhāsura

bhiṃsana

bhiṃsanaka

bhikkhaka

bhikkhati

bhikkhana

bhikkhanta

bhikkhamāna

bhikkhā

bhikkhācariyā

bhikkhācāra

bhikkhāhāra

bhikkhi

bhikkhitvā

bhikkhu

bhikkhuṇī

bhikkhubhāva

bhikkhusaṅgha

bhiṅka

bhiṅkāra

bhiṅsana

bhiṅsanaka

bhijjati

bhijjadhamma

bhijjana

bhijjanadhamma

bhijjamāna

bhijji

bhijjitvā

bhitti

bhittipāda

bhindati

bhindana

bhindanta

bhindi

bhindita

bhindituṃ

bhinditvā

bhinna

bhinnatta

bhinnapaṭa

bhinnabhāva

bhinnamariyāda

bhinnasīla

bhinnāva

bhiyyo

bhiyyoso

bhisa

bhisakka

bhisapuppha

bhisamuḷāla

bhisi

bhīta

bhīti

bhīma

bhīru

bhīruka

bhīruttāna

bhīsana

bhu

bhukkaraṇa

bhukkāra

bhuṅkata

bhuṅkatvā

bhuṅkaraṇa

bhuṅkari

bhuṅkaritvā

bhuṅkaroti

bhuṅkaronta

bhuṅkāra

bhuja

bhujaga

bhujaṅga

bhujaṅgama

bhujapatta

bhujissa

bhuñjaka

bhuñjati

bhuñjana

bhuñjanakāla

bhuñjanta

bhuñjamāna

bhuñji

bhuñjitabba

bhuñjitu

bhuñjituṃ

bhutta

bhuttāvī

bhutvā || bhūtvā

bhumma

bhummaṭṭha

bhummattharaṇa

bhummantara

bhusa || bhūsā

bhusaṃ

bhussati

bhussanta

bhussamāna

bhussi

bhussitvā

bhū

bhūta

bhūtakāya

bhūtakāla

bhūtagāma

bhūtagāha

bhūtatta

bhūtapati

bhūtapubbaṃ

bhūtavādī

bhūtavijjā

bhūtavejja

bhūtika

bhūma

bhūmaka

bhūmi

bhūmikampā

bhūmigata

bhūmitala

bhūmippadesa

bhūmibhāga

bhūmisenāpati

bhūri

bhūripa

bhūrimedha

bhūsana

bhūsāpita

bhūsāpeti

bhūsāpetvā

bhūsāpesi

bhūsita

bhūseti

bhūsetvā

bhūsenta

bhūsesi

bheka

bhejja

bheṇḍivāla

bheṇḍu

bheṇḍuka

bhettu

bheda

bhedaka

bhedakara

bhedana

bhedanaka

bhedanadhamma

bhedanapariyosāna

bhedita

bhedeti

bhedetvā

bhedesi

bheraṇḍa

bheraṇḍaka

bherava

bheri

bhericāraṇa

bheritala

bherivādaka

bherivādana

bherisadda

bhesajja

bhesajjakapāla

bhesajjamattā

bho

bhoga

bhogakkhandha

bhogamada

bhogavantu

bhogahetu

bhogāma

bhogī

bhogga

bhojaka

bhojana

bhojaniya

bhojaputta

bhojayamāna

bhojāpita

bhojāpeti

bhojāpetvā

bhojāpesi

bhojita

bhojī

bhojeti

bhojetuṃ

bhojetvā

bhojenta

bhojesi

bhojja

bhoti

bhottabba

bhottuṃ

bhovādī

bhāga bhāgavantu bhājana bhājita