Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков

Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Русский Монгольский Бурятский Калмыцкий
1 я би би би, бив
2 ты чи ши чи
3 он тэр тэрэ тер
4 мы бид бидэ, маанар бидн, мадн, маанр, ма
5 вы та та, таанар та, тадн, тан, таанр
6 они тэд тэдэ тедн, эдн
7 этот энэ энэ эн
8 тот тэр тэрэ тер, нөгә, одак, саак, аана
9 здесь энд эндэ энд, үүнд
10 там тэнд тэндэ тенд
11 кто хэн хэн кен, кемб,кемби
12 что юу юун, юу юн, юмб, юмби
13 где хаана хаана хама, альд, әлд, ха
14 когда хэзээ хэзээ кезә
15 как хэр хэр яһҗ, яһад, әдл, мет,
шиг, чиңгә
16 не битгий, бүү бү бичә, бичкә, биш, уга,
угаһар, бү
17 всё бүгд, бүх бүхы, бүгэдэ цуһар, бүгд, хамг, хугтан,
ху, даян, бүтн
18 много ихэд, олон олон олн, кесг, дала, ик,
икәр
19 несколько хэд, хэдэн,
хэдүүл
хэдэн цөөкн, цөн, кесг, тоота ,
невчкн
20 мало бага бага баһ, бичкн, невчкн, баахнар
21 другой бус, биш бэшэ, буса, ондоо талдан, оңдан, биш, нөгә
22 один нэг, нэгэн нэгэн негн
23 два хоёр хоёр хойр
24 три гурав, гурван гурбан һурвн
25 четыре дөрөв, дөрвөн дүрбэн дөрвн
26 пять тав, таван табан тавн
27 большой том томо том, ик, икл, нүср
28 длинный урт ута ут
29 широкий дэлгэр, далбагар, өргөн үргэн, далбагар, дэлгэр өргн, далһа, у, далһр,
далвң, делгр, нала,
теергн
30 толстый бүдүүн бүдүүн бүдүн, тарһн, зузан, луглһр,
нох-ноорцг, монцхр
31 тяжёлый хүнд хүндэ күнд
32 маленький бяцхан, жижиг,
бага, өчүүхэн
бишыхан, божо,
жэжэ
бичкн, җиҗг,җаахн, баһцр,
маштг, баһ, үчүкн
33 короткий оготор, богино оодон ахр, боһнь, оһтр, огдһр,
хахр, ахрхн, тогдһр
34 узкий хавчиг уйтан уутьхн, нәрхн, хавчг, шахлдсн
шахмр
35 тонкий нарийн, нимгэн нарин, нимгэн нәрн, нәрхн, нимгн
36 женщина эм, авгай эхэнэр, һамган күүкд күн, эм, баавһа, гергн
37 мужчина эр эрэ, эрэгтэй залу, эр
38 человек хүн хүн күн, күмн
39 ребёнок үр, маамуу үхибүүн күүкд, үрн, балчр, нилх,
исәлә, гоога, җааль, көкүл,
кукн, көвүд, баһ
40 жена эхнэр, эм һамган гергн, баавһа
41 муж нөхөр нүхэр, үбгэн нөкр, залу
42 мать эх эхэ, эжы эк, аак
43 отец аав, эцэг эсэгэ, аба эцк, бааҗа, дәәдә, аак
44 животное амьтан амитан мал, адусн, аһурсн, әмтн
45 рыба загас загаһан заһсн, бершг
46 птица шувуу шубуун шовун, җивртн
47 собака нохой нохой ноха
48 вошь бөөс бөөһэн бөөсн
49 змея могой могой моһа
50 червь өт хорхой, үтэн өтн, хорха
51 дерево мод модон модн
52 лес ой ой ө, ө-модн, ө шуһу модн
53 палка саваа модон модн, чичә
54 фрукт жимс жэмэс земш, темсн, зер-земш
55 семя үр үрэ экн
56 лист навч набша хамтхасн, намч, навч, бүчр, бәәр
57 корень үндэс үндэһэн уңг, үндсн, йозур, бетк
58 кора хальс холтоһон көрсн, хальсн
59 цветок цэцэг сэсэг цецг
60 трава ногоо ногоон ноһан, өвсн, нөөлүр, ширг
61 верёвка оосор аргамжа деесн, ооср, бүч, арһмҗ,
зел, уя
62 кожа ширь, арьс арһан арсн
63 мясо мах мяхан махн, хасв, зовлһ
64 кровь цус шуһан цусн
65 кость яс яһан ясн
66 жир өөх тоһон, өөхэн өөкн, хорһн
67 яйцо өндөг үндэгэн өндгн
68 рог эвэр эбэр өвр
69 хвост сүүл һүүл сүл
70 перо үзэг үдэн өдн
71 волос үс, хялгас үһэн үсн
72 голова толгой толгой толһа, тарха
73 ухо чих шэхэн чикн
74 глаз нүд нюдэн нүдн
75 нос хамар хамар хамр
76 рот ам аман амн
77 зуб шүд шүдэн шүдн
78 язык хэл хэлэн келн
79 ноготь хумс хюмһан хумсн
80 стопа тавхай, ул табгай, ула тавг, ул
81 нога хөл хүл көл
82 колено өвдөг үбдэг өвдг
83 рука гар гар һар, мотр
84 крыло далавч, жигүүр дали, жэгүүр җивр, далваг
85 живот гэдэс гэдэһэн гесн
86 кишки гэдэс гэдэһэн гесн
87 шея хүзүү хүзүүн күзүн
88 спина нуруу нюрган нурһн
89 грудь цээж сээжэ чееҗ, өрч, көкн, омрун
90 сердце зүрх зүрхэн зүркн
91 печень элэг эльгэн элкн
92 пить уух ууха уух, ундлх, эдлх
93 есть идэх эдеэлхэ идх, эдлх, зооглх, уух
94 кусать хазах зууха зуух, хазх
95 сосать хөхөх хүхэхэ көкх
96 плевать нулимах нёлбохо нульмх
97 рвать, блевать бөөлжих бөөлжэхэ бөөлҗх, бөөлҗүлх
98 дуть үлээх үлеэхэ үләх, сүүгх
99 дышать амьсгалах амилха, амисхалха әмсхлх, әмсхлгдх,
кииһән авх, киилх
100 смеяться инээх энеэхэ инәх, һочкнх
101 видеть харах, үзэх хараха үзх, харх, һәәхх, шухих
102 слышать дуулах, сонсох дуулаха соңсх
103 знать мэдэх мэдэхэ медх, медҗәх
104 думать бодох, санах,
сэтгэх
бодохо, шэбшэхэ ухалх, санх, тоолх, бодх, седклх
105 нюхать үнэрлэх үнэрдэхэ үнрчлх, шиңшх
106 бояться айх айха әәх, сүрдх, чочх
107 спать унтах, нойрсох унтаха унтх, нөөрсх
108 жить суух амидарха бәәх, җирһх, бәәршх
109 умирать үхэх үхэхэ үкх, өңгрх
110 убивать алах, хядах алаха алх
111 драться зодолдох наншалдаха ноолдх,зодлдах, бәрлдх, цүүглдх,
нудрмлдх
112 охотиться агнах, гөрөөлөх агнаха аңнх, аңһучлх, гөрәлх, гөрәслх,
гөрәчлх
113 ударить ниргэх сохихо цокх, зодх, чичх, нудрмдх
114 резать огтлох отолхо керчх, тәәрх, утлх, оһтрлх,
зүсх, таңнх, ишкх, сиичх
115 разделить хуваах хубааха хувах, хойра кех, зедлх
116 колоть хатгах хадхаха хатхх, шаах, шордх
117 царапать маажих маажаха мааҗх
118 копать малтах малтаха малтх
119 плавать хөвөх тамарха усчх, өөмх, көвх
120 летать нисэх ниидэхэ нисх
121 ходить явах ябаха йовх, одх, очх
122 приходить ирэх ерэхэ ирх, аашх
123 лежать хэвтэх хэбтэхэ кевтх
124 сидеть суух һууха суух
125 стоять зогсох байха зогсх
126 вертеть эргүүлэх эрьелдүүлхэ дуһрулх, эргүлх
127 падать унах унаха унх, киисх
128 давать өгөх үгэхэ өгх
129 держать барих бариха бәрх
130 сжимать шахах хабшаха шахх, атхх, хавчх
131 тереть үрэх үрэхэ зүлгх, шүргх, шудрх, нухх
132 мыть угаах угааха уһах, чүүлх, зәәлх
133 вытирать арчих аршаха арчх
134 тянуть татах татаха, зүдхэхэ татх, чирх
135 толкать түлхэх түлхихэ түлкх
136 бросать чулуудах, хаях, шидэх шэдэхэ хайх, шивх
137 вязать зангидах уяха, боохо боох, уйх
138 шить оёх оёхо уйх, шидх
139 считать тоолох тоолохо тоолх, бүрткх
140 сказать гэх гэхэ келх, гих
141 петь дуулах дуулаха дуулх
142 играть наадах наадаха наадх, цокх, татх
143 плыть сэлэх тамарха усчх, өөмх, көвх
144 течь гоожих гоожохо һооҗх, урсх, гүүх, һорьклх
145 замерзать даарах, хөлдөх даараха, хүрэхэ,
зуураха
көлдх, даарх, көргәгдх, көргәх
146 пухнуть хавдах хабдаха хавдрлх, хавдх, көөмглх,бомбах,
цулцих
147 солнце нар наран нарн, адьян
148 луна сар һара сар
149 звезда од одон одн
150 вода ус, усан уһан усн
151 дождь бороо, хур бороо, хура хур
152 река гол, мөрөн гол, мүрэн һол, мөрн һол
153 озеро нуур нуур нур
154 море тэнгис далай тенгс
155 соль давс дабһан давсн
156 камень чулуу шулуун чолун
157 песок элс элһэн элсн, шора
158 пыль тоос тооһон тоосн, шора, нетрүсн
159 почва шороо газар һазр, шора
160 облако үүл үүлэн үүлн, бахрагсн
161 туман будан, манан манан, будан будн, манн
162 небо тэнгэр тэнгэри теңгр, оһтрһу
163 ветер салхи, салхин һалхин салькн
164 снег цас саһан цасн, архайг
165 лёд мөс мүльһэн мөсн
166 дым утаа утаан утан, уняр
167 огонь гал гал һал
168 зола үнс үнэһэн үмсн, нурм
169 гореть ноцох, шатах дүрэхэ шатх, дүрвкх
170 дорога зам зам, харгы хаалһ, зам
171 гора уул, хад хада, уула уул, хад
172 красный улаан улаан улан
173 зелёный ногоон ногоон ноһан
174 жёлтый шар шара шар
175 белый цагаан сагаан цаһан
176 чёрный хар хара хар
177 ночь шөнө һүни сө
178 день өдөр үдэр өдр
179 год жил, он жэл җил, өөн, ө, он
180 тёплый дулаан дулаан дулан, бүлән
181 холодный хүйтэн хүйтэн киитн, көргәсн
182 полный дүүрэн дүүрэн дүүрң, тарһн, бүдүн, нох-ноорцг
183 новый шинэ шэнэ шин
184 старый хөгшин хуушан көгшн, наста, хуучн, земдг,
насрху
185 хороший сайн һайн сән, сәәтә, һәәвһә
186 плохой муу муу му, аанахан, муута, муувтр
187 гнилой өөдгүй үмхи илҗрсн, илҗрхә, үмкә, өвх
188 грязный муухай муухай киртә, бузр, шаврта, нуһуд
189 прямой шулуун, цэх сэхэ һо, чик, шуд, шудрһ
190 круглый бөөрөнхий, дугуй түхэреэн төгрг, моһлцг, дуһу
191 острый хурц, шовх,
шөвгөр
хурса хурц, үзүртә, иртә
192 тупой мохоо мохоо мука, мока, молһр, мохр,
мәәрг
193 гладкий гөлгөр елэгэр тегш, даң уга, тиньгр
194 мокрый нойтон нойтон чиигтә,нөөтн, норсн, омун
195 сухой ангасан, цангасан,
хатсан, хуурай
хуурай хагсу, хатсн, хүүрә, өгрхә
196 правильный зөв зүб чик, зөвинәр
197 близкий ойр ойро өөр, дөт, шиидр, шиидрк,
өөрхн, хаҗудк, хаҗуднь, өөгүр
198 далекий алс холо, холын хол, холын, ууҗм, шилҗлһн
199 правый баруун баруун барун
200 левый зүүн зүүн зүн
201 на (чём-то) дээр дээрэ деер
202 в (чём-то) -д/-т соо, -да/-дэ/-до,
-та/-тэ/-то
-д/-т, дотр
203 с (чем-то) -тай/-тэй/-той -тай/-тэй/-той -та/-тә, -ла/-лә
204 и бөгөөд ба, болон болн, чигн, хойр, ба
205 если бол, хэрвээ хэрбээ... һаа, бол болхла, кемр, кемрҗән
206 потому что дээрээс дээрээһээ, тиимэ ушарһаа деерәс, тер деерәс,
иим учрас, тер учрас,
юңгад гихлә, яһад гихлә
207 имя нэр нэрэ нерн
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские